Thursday, June 27, 2013

Follow up the 10000 eis teacher

IN PROGRESS!!!
สำหรับครูแกนนำกรอกข้อมูลของคุณครูที่ดูแลอยู่ตามอัตราส่วน 1 : 20 (500 : 10,000)
1.  ศูนย์กรุงเทพมหานคร
     20-22 มิ.ย. 56  โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง รุ่นที่ 1 กรอกข้อมูล/ตรวจสอบข้อมูล
     27-29 มิ.ย. 56  โรงเรียนสอนว่ายน้ำ จ.เพชรบุรี (นายโรง รุ่นที่ 2) กรอกข้อมูล/ตรวจสอบข้อมูล
     28-30 มิ.ย. 56  โรงเรียนจันทร์ประดิษฐารามวิทยาคม กรอกข้อมูล/ตรวจสอบข้อมูล
     11-13 ก.ค. 56  โรงเรียนปากเกร็ด กรอกข้อมูล/ตรวจสอบข้อมูล
     12-14 ก.ค. 56  โรงเรียนหอวัง กรอกข้อมูล/ตรวจสอบข้อมูล
     12-14 ก.ค. 56  โรงเรียนโพธิสารพิทยากร กรอกข้อมูล/ตรวจสอบข้อมูล
     13-15 ก.ค. 56  โรงเรียนศึกษานารีวิทยา กรอกข้อมูล/ตรวจสอบข้อมูล
     14-16 ก.ค. 56  โรงเรียนสันติราฎร์วิทยาลัย กรอกข้อมูล/ตรวจสอบข้อมูล
     14-16 ก.ค. 56  โรงเรียนสระบุรี กรอกข้อมูล/ตรวจสอบข้อมูล
     18-20 ก.ค. 56  โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ กรอกข้อมูล/ตรวจสอบข้อมูล
     25-27 ก.ค. 56  โรงเรียน...จ.ปทุมธานี กรอกข้อมูล/ตรวจสอบข้อมูล
2.  ศูนย์ภาคกลาง+ภาคตะวันออก
3.  ศูนย์ภาคกลาง+ภาคตะวันตก
4.  ศูนย์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
     ศูนย์โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา จังหวัดศรีสะเกษ
     08-10 ก.ค. 56   มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ รุ่นที่ 1 กรอกข้อมูล/ตรวจสอบข้อมูล
     16-18 ก.ค. 56   มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ รุ่นที่ 2 กรอกข้อมูล/ตรวจสอบข้อมูล
     27-29 ก.ค. 56   มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ รุ่นที่ 3 กรอกข้อมูล/ตรวจสอบข้อมูล
     03-05 ส.ค. 56   กิจตรงวิลล์ รีสอร์ท อุบลราชธานี รุ่นที่ 4 กรอกข้อมูล/ตรวจสอบข้อมูล
5.  ศูนย์ภาคเหนือ
6.  ศูนย์ภาคใต้
     ศูนย์ศรียาภัย (ชุมพร, นครศรีธรรมราช, พัทลุงและสุราษฎร์ธานี)
     ศูนย์กระบี่ (กระบี่, พังงา, ตรัง, ภูเก็ตและระนอง)
     ศูนย์หาดใหญ่ (ปัตตานี, ยะลา, นราธิวาส, สงขลาและสตูล)
     27-29 มิ.ย. 56   โรงเรียนศรียาภัย ชุมพร กรอกข้อมูล/ตรวจสอบข้อมูล
     30 มิ.ย.-02 ก.ค. 56   โรงเรียนสายบุรี ปัตตานี กรอกข้อมูล/ตรวจสอบข้อมูล
     04-06 ก.ค. 56   โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล กระบี่ กรอกข้อมูล/ตรวจสอบข้อมูล
     04-06 ก.ค. 56   โรงเรียนสตรีระนอง ระนอง กรอกข้อมูล/ตรวจสอบข้อมูล
     06-08 ก.ค. 56   โรงเรียนสตูลวิทยา สตูล กรอกข้อมูล/ตรวจสอบข้อมูล
     07-09 ก.ค. 56   โรงเรียนดีบุกพังงานวิทยา พังงา กรอกข้อมูล/ตรวจสอบข้อมูล
     11-13 ก.ค. 56   โรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี กรอกข้อมูล/ตรวจสอบข้อมูล
     11-13 ก.ค. 56   โรงเรียนโยธินบำรุง นครศรีธรรมราช กรอกข้อมูล/ตรวจสอบข้อมูล
   

Monday, April 8, 2013

การบริหารสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศ

     นักบริหารควรศึกษาข้อมูลสาระสนเทศอะไรบ้างของโรงเรียน
ที่เป็นข้อบ่งชี้ เพื่อนำมาประกอบการบริหารสู่ความเป็นเลิศ
     1. ศึกษาวารสารของโรเงรียน
     2. แผนพัฒนาการศึกษาของโรงเรียน
     3. รายงานผลการประเมินตนเองในการปฏิบัติงานของสถานศึกษาประจำปี
     
     ผมขออนุญาตให้ศึกษา ข้อมูล ข่าวสาร จากวารสารโรงเรียนมัธยมวัดนายโรง ทั้ง 4 ฉบับ (1/2554, 2/2554, 1/2555 และ 2/2555) เพื่อประกอบการบรรยายและแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับท่านทั้งหลาย
Go to link: No.1, No.2, No.3, No.4, No.5
                  nairong.ac.th, Journal 2/2554, Journal 2/2555
     
     ก่อนอื่นขอให้ท่านลองศึกษาการใช้ E-Administration ในรูปแบบของโรงเรียนมัธยมวัดนายโรง ผ่าน Google Mail = Gmail และใช้ Facebook ที่เป็น E-Social Media ที่แพร่หลายในสังคมยุคใหม่ มาประยุกต์ใช้ในการบริหารสื่อสาร สื่อสัมพันธ์ และการจัดการเรียนการสอน และสุดท้ายขอให้ท่านลองใช้เพื่อเป็น assignment and assessment จากกิจกรรม Group work และ Homework ที่กำหนดให้ต่อไปนี้

     ปัหาที่ 1: เมื่อท่านวิเคราะห์ ศึกษา เปรียบเทียบ วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย ยุทธศาสตร์ และผลลัพธ์ของการดำเนินการตลอดระยะเวลา 2 ปีการศึกษา ท่านคิดว่าลักษณะอย่างไรที่เป็นไปได้ที่ควรจะเป็นเอกลักษณ์โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง
     จงให้เหตุผลสนับสนุนความคิดเห็นของท่าน พอสังเขป(ความยาวประมาณไม่เกิน 15-20 บรรทัด หรือประมาณ 200-250 คำ)
     งานกลุ่ม กลุ่มละ 4 คน จาก 4 โรงเรียน ใน 2 กลุ่มงาน กลุ่มงานละ 2 คน     
     ปัหาที่ 2: ท่านจะนำผลการศึกษาดังกล่าวไปประยุกต์ใช้ในโรงเรียนของท่านในบทบาทของรองผู้บริหารที่รับผิดชอบในกลุ่มงานบริหาร ในฐานะผู้จัดการ ผู้ประสานงาน ผู้สนับสนุนส่งเสริม และนำทีมงานให้ดำเนินงานตาม วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมายและยุทธศาสตร์ ของโรงเรียนที่ท่านปฏิบัติงานอยู่เพื่อให้โรงเรียนของท่านเป็นเลิศได้อย่างไร (ความยาวประมาณไม่เกิน 20-30 บรรทัด หรือประมาณ 250-400 คำ)
      
Check Your Answer 1 Click Here.
Check Your Answer 2 Click Here.

Friday, March 1, 2013

เรียน ผู้อำนวยการศูนย์เครือข่าย/โรงเรียนในเครือข่าย EIS ทุกศูนย์/โรงเรียนอื่น ๆ ที่มีความสนใจ


         เพื่อให้การดำเนินการตามแผนยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนการพัฒนาครู/หลักสูตรและกระบวนการเรียนการสอนในรูปแบบ EIS ให้ได้มาตรฐาน และพัฒนาคุณภาพการศึกษาของผู้เรียนสู่ประชาคมอาเซียน
         จึงขอความอนุเคราะห์ให้ทางศูนย์เครือข่าย/โรงเรียนในเครือข่ายดำเนินการกรอกข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับความต้องการ 
         การพัฒนาครูผู้สอน
         การพัฒนาผู้บริหาร
         จำนวนห้องเรียน
         เพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลของการพัฒนาของแต่ละโรงเรียน/ศูนย์และของชาติต่อไป
         โดยขอให้กรอกข้อมูลออนไลน์ตามแบบฟอร์มด้านล่างข้อ 1-8 ก่อนแล้วกดส่ง(Submit) 
          หลังจากนั้นสามาถตรวจสอบข้อมูล/แก้ไขข้อมูล/เพิ่มเติมข้อมูล ข้อ 9-20 ของตนเองให้ถุกต้องสมบูรณ์เป็นปัจจุบัน โดยกดที่ click here ที่อยู่ด้านล่างของโพสต์นี้
          ขอให้ดำเนินการให้เรียบร้อยภายในวันพุธที่ 6 มีนาคม 2556
          จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและขอความเร่งมือโดยด่วนครับ

Check your answer and fill more your database click here.

Friday, February 1, 2013

SAAT@Udonthani

คำแนะนำการกรอก Click here.
ตรวจสอบข้อมูล Click here.