Friday, March 1, 2013

เรียน ผู้อำนวยการศูนย์เครือข่าย/โรงเรียนในเครือข่าย EIS ทุกศูนย์/โรงเรียนอื่น ๆ ที่มีความสนใจ


         เพื่อให้การดำเนินการตามแผนยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนการพัฒนาครู/หลักสูตรและกระบวนการเรียนการสอนในรูปแบบ EIS ให้ได้มาตรฐาน และพัฒนาคุณภาพการศึกษาของผู้เรียนสู่ประชาคมอาเซียน
         จึงขอความอนุเคราะห์ให้ทางศูนย์เครือข่าย/โรงเรียนในเครือข่ายดำเนินการกรอกข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับความต้องการ 
         การพัฒนาครูผู้สอน
         การพัฒนาผู้บริหาร
         จำนวนห้องเรียน
         เพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลของการพัฒนาของแต่ละโรงเรียน/ศูนย์และของชาติต่อไป
         โดยขอให้กรอกข้อมูลออนไลน์ตามแบบฟอร์มด้านล่างข้อ 1-8 ก่อนแล้วกดส่ง(Submit) 
          หลังจากนั้นสามาถตรวจสอบข้อมูล/แก้ไขข้อมูล/เพิ่มเติมข้อมูล ข้อ 9-20 ของตนเองให้ถุกต้องสมบูรณ์เป็นปัจจุบัน โดยกดที่ click here ที่อยู่ด้านล่างของโพสต์นี้
          ขอให้ดำเนินการให้เรียบร้อยภายในวันพุธที่ 6 มีนาคม 2556
          จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและขอความเร่งมือโดยด่วนครับ

Check your answer and fill more your database click here.

1 comment:

  1. เรียนท่านผู้อำนวยการทุกท่านครับ

    กรุณากรอกข้อมูลพื้นฐานและตรวจสอบเพิ่มเติมแก้ไขในหน้าผลลัพธ์เพื่อให้สมบูรณ์ด้วยครับ ข้อมูลนี้จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการพัฒนาการศึกษาของชาติสู่ประชาคมอาเซียนอีกรูปแบบหนึ่ง ขอบคุณทุกท่านที่ให้ความสนใจครับ
    ท่านสามารถให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติมในท้ายนี้เพิ่มเติมได้ครับ เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาระบบสื่อสารอีกรูปแบบหนึ่งให้มีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการข้อมูลและติดต่อสื่อสารต่อไปครับ ขอบคุณครับ

    ReplyDelete